Privacy beleid & gebruikersvoorwaarden

Om haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren en aan te laten sluiten bij de behoeften van haar klanten, verwerkt 5-sterrenspecialist persoonsgegevens. 5-sterrenspecialist acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van haar websites van groot belang. 5-sterrenspecialist houdt zich hierbij aan de eisen die de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden dan ook zorgvuldig behandeld, verwerkt en beveiligd.

5-sterrenspecialist acht het van belang dat je volledig geïnformeerd bent over hoe jouw persoonlijke gegevens worden verzameld en/of verwerkt. Deze informatie is vastgelegd in dit privacy-statement. De meest recente versie wordt altijd getoond op onze website.

De Gebruiksvoorwaarden en het Privacy beleid zijn van toepassingen op het gebruik van het klantbeoordelingssysteem van FMG Media B.V., handelend onder de naam 5-sterrenspecialist en gevestigd aan de Eindsestraat 37a te Dongen. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18062125. Hierna te noemen: “5-sterrenspecialist”.

Door je klantbeoordeling in te vullen en op de “antwoorden versturen” button te klikken ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden klantbeoordeling(en) en dit Privacy beleid. Wij adviseren je om deze gebruiksvoorwaarden en het Privacy beleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@5sterrenspecialist.nl of via 0162-38777

Privacy beleid

Omdat 5-sterrenspecialist werkt met privacygevoelige informatie treffen wij een hoog niveau van veiligheidsmaatregelen om bescherming tegen verlies, wijziging of misbruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk te garanderen. De 5-sterrenspecialist software applicatie is ISO 27001 gecertificeerd. ISO 27001 is een internationale norm toegespitst op informatiebeveiliging. In deze standaard is beschreven hoe 5-sterrenspecialist procesmatig met het beveiligen van informatie omgaat, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen onze organisatie zeker te stellen.

Welke gegevens verkrijgt en verwerkt 5-sterrenspecialist?
5-sterrenspecialist verzamelt en verwerkt de door jou ingevulde persoonsgegevens en eventuele andere informatie die je op de website van 5-sterrenspecialist hebt ingevuld. 5-sterrenspecialist kan onder meer de volgende persoonsgegevens van jou verkrijgen: je naam, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres en overige gegevens, waaronder gegevens die je zelf aan 5-sterrenspecialist verstrekt.

Verwerking van (persoons)gegevens
De verwerking van jouw persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de betreffende wet- en regelgeving. 5-sterrenspecialist kan hiervoor, met jouw toestemming (voor zover dat vereist is), persoonsgegevens verzamelen voor de volgende doelen:

Het verzamelen van reviews en informatie
Je persoonsgegevens worden samen met de klantbeoordeling verstrekt aan het bedrijf waarover je een beoordeling hebt gegeven.

De klantbeoordeling wordt samen met je naam gepubliceerd op de website van het bedrijf, op de website 5-sterrenspecialist en in zoekmachines. Je persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het behandelen van vragen en/of klachten, het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie en om contact met je op te nemen in geval van klachten of vragen over je beoordeling.

5-sterrenspecialist kan niet uitsluiten dat het Bedrijf de in de klantbeoordeling opgenomen persoonsgegevens linkt aan haar eigen klantgegevens en op die manier achterhaalt dat de klantbeoordeling van jou afkomstig is. De mogelijkheid bestaat dat het bedrijf als gevolg van de klantbeoordeling contact met je opneemt.

Gedurende de periode dat je klantbeoordeling via onze website wordt gepubliceerd worden je persoonsgegeven door ons opgeslagen en verwerkt. Indien en zodra je klantbeoordeling wordt verwijderd, zullen wij ook je persoonsgegevens verwijderen.

Bewaartermein
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien u gebruik wilt maken van het recht om vergeten te worden, kunt u dit aanvragen via info@5sterrenspecialist.nl U ontvangt binnen twee weken een bevestiging. 

Cookies 
Deze website gebruikt cookies om informatie op je computer op te slaan. Sommigen zijn essentieel om de website goed te laten functioneren. Anderen geven ons inzicht in hoe de website gebruikt wordt en helpen ons om de gebruikerservaring te optimaliseren.

Gebruikersvoorwaarden klantbeoordeling(en)

Je staat er voor in dat alle (persoons)gegevens die je in het kader van het plaatsen van een klantbeoordeling verstrekt, zoals je naam en e-mailadres volledig juist en actueel zijn en dat je de beoordeling uitsluitend uit naam van jezelf plaatst. Indien je klantbeoordeling in strijd is met deze voorwaarden of onze richtlijnen voor klantbeoordelingen kan je klantbeoordeling, zonder opgaaf van reden, door 5-sterrenspecialist (tijdelijk) verwijderd worden.

Klachtenprocedure
Indien een bedrijf of een andere derde van mening is dat je klantbeoordeling in strijd is met de gebruiksvoorwaarden, kan deze 5-sterrenspecialist per mail verzoeken om je klantbeoordeling te verwijderen. 5-sterrenspecialist zal je zo spoedig mogelijk per mail van de klacht op de hoogte stellen en je in de gelegenheid stellen om verweer te voeren. De klacht zal vervolgens binnen vijf dagen worden afgehandeld. Tijdens de behandeling van de klacht kan de klantbeoordeling  (tijdelijk) verwijderd worden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot het klantbeoordelingssysteem (waaronder mede maar niet uitsluitend, begrepen de website van 5-sterrenspecialist, afbeeldingen, vormgeving en overige materialen) berusten bij 5-sterrenspecialist Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats.

Je mag het klantbeoordelingssysteem van 5-sterrenspecialist uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in deze gebruiksvoorwaarden staan beschreven. Je bent niet gerechtigd (onderdelen van) het klantbeoordelingssysteem van 5-sterrenspecialist op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, of op welke wijze dan ook in ander materiaal, een andere website of andere software of dienst te verwerken of te embedden, te onderwerpen aan reverse engineering, afgeleide producten of diensten te creëren danwel anderszins te gebruiken anders dan conform het doel van de overeenkomst.

Je staat er voor in dat jouw beoordeling of andere door jou ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat je gerechtigd bent deze materialen aan 5-sterrenspecialist ter beschikking te stellen.

Uitsluiting garanties en aansprakelijkheid 5-sterrenspecialist
Ofschoon wij met betrekking tot (de inhoud van) het klantbeoordelingssysteem de uiterste zorg nastreven, kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledigheden of onjuistheden in publicatie van je klantbeoordeling(en). 5-sterrenspecialist is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken of andere onvolkomenheden in of ten aanzien van het klantbeoordelingssysteem waaronder begrepen de website.

5-sterrenspecialist is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een aan haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen. De totale aansprakelijkheid van 5-sterrenspecialist kan nimmer meer bedragen dan Euro 25,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: A) de kosten die je redelijkerwijs hebt moeten maken om de tekortkoming van 5-sterrenspecialist te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van 5-sterrenspecialist wel aan de overeenkomst beantwoordt. B) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en  C) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

Slotbepalingen
5-sterrenspecialist is gerechtigd de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid te wijzigen. De wijziging zal via de website op een andere wijze aan je bekend worden gemaakt. Indien je de wijziging niet accepteert, kan je je gebruik van het reviewsysteem per de datum waarop de wijziging ingaat beëindigen. De beëindiging leidt niet tot een verwijdering van de klantbeoordeling. 

Op de overeenkomst en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.